NATURVÄRDEN

Strandängen består till största delen av ekdominerad skog och av park med klippta gräsmattor. I området finns också ett par små åkerlappar. Mot Vätterstranden finns en naturlig strandskog med kontinuerliga skred som i sig är unik.

image

 

Naturvärdena i området är till största delen knutna till träden och då främst till äldre ek. En mindre del av dessa är hålträd men många är grova. De norra delarna av området hyser en rik kryptogamflora med ett antal rödlistade arter på ekarna och någon enstaka på alm. Förhållandevis rikligt förekommer den rödlistade laven rosa skärelav som också är en av kommunens ansvarsarter. Ekområdena lider generellt av igenväxning även om det största området nyligen röjts. Ekområdena är rika på mer eller mindre främmande arter när det gäller kärlväxter.

Strandzon- och skog utmed Vättern

Strandzonen hyser också höga naturvärden kopplade till de kontinuerliga skreden och lövskogen och här finns en artrik mossflora. Möjligen häckar också den rödlistade kungsfiskaren i området, men detta bör följas upp för att säkerställa. Vättern är skyddad som Natura 2000- område SE0310432 och skyddet ska sannolikt tolkas gälla även strandskogen.

Flera av ekskogspartierna är skolskogar för förskolor i området och här finns ett antal grillplatser och stigar som löper kors och tvärs genom skogsområdena. Strandstigen är emellertid underutnyttjad.

Kortfattat kan man sammanfatta att bevarandet av naturvärdena i området huvudsakligen är beroende av två saker. Det ena är att ekarna står kvar. Det andra är att strandskogen bevaras med den viktiga pågående och kontinuerliga skredprocessen.