STRANDÄNGENS RIKA HISTORIA

Strandängens historia i hög grad också Ebba Ramsays historia. Ebba Ramsay född Karström föddes i Stockholm den 1 oktober 1828. Föräldrahemmet var fromt. Tidigt, vid 19 års ålder, blev Ebba sekreterare för sällskapet "Öm och sedlig modersvård", startat av drottning Josefina.

image

 

Med föräldrarnas tillåtelse samlade hon de svårt handikappade barnen till söndagsskola. Hon använde köket som samlingslokal i föräldrarnas bostadshus. Verksamheten blev senare Marika Dicksons söndagsskola i Göteborg.

År 1854 väcktes tanken på ett hem för vanföra.  Hon gifte sig 1856 med Carl Magnus Ramsay och tre barn föddes. År 1860 flyttade familjen till Jönköping. Ebba startade 1862 en småbarnsskola i Jönköping.  Hennes far köpte Haraldsbo 1872, sedermera Vilhelmsro. År 1874

startade Ebba ett barnhem på Haraldsbo. Byggnaden är det idag s.k. Minnet – Vilhelms minne efter sin far. Barnen kom från Göteborgs fattighus och verksamheten utvidgades 1876 med nybyggnader. 1889 ombildades Vilhelmsro till ett hem för fallandesjuk (epileptiska barn). 1911 mottogs även vuxna epileptiker. Som mest bodde på barnhemmet 240 barn.

Stark initiativkraft och stort nätverk

Utöver Vilhelmsro grundade Ebba Ramsay andra vårdhem som Vilhelmshöjd i Värnamo och Nyhem i Hälsingborg. Hon lät bygga Viktoriahuset i Jönköping, nuvarande Viktoria Home Hotel, vilket stod klart 1882. Viktoriahuset blev samlingsplats för en mängd olika aktiviteter, såsom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.  Hon bildade Kvinnliga nykterhetsföreningen 1878, KFUK-avdelningen, syföreningar, mödraföreningar och föreningen Blomster- och julbrevsmissionen. 

Ebba Ramsay var dessutom initiativtagare till hotellbiblarna.  Ebba Ramsay hade ett mycket stort kontaktnät. Av det ovan beskrivna är det otvetydigt att platsen där Ebba Ramsay var verksam, måste tillskrivas ett högt personhistoriskt värde.

FRÅN WILHELMSRO TILL STRANDÄNGEN

Vilhelmsro var ett självförsörjande samhälle med eget lantbruk. De barn som bedömdes bildningsbara undervisades i bl.a. hushåll, musik, trädgårdsarbete, boktryckning med mera.

image

 

Verksamheten sköttes av Ebbas dotter Helen och senare av föreståndarinnan Elin Blomdahl. Ebba Ramsay dog 1922. I början finansierades anstalten till stor del med donationsmedel från bl.a. släkterna Dickson och Carnegie.

Centralvårdhem och äldreboende

1939 övergick Vilhelmsro i statlig ägo. I samband med detta uppfördes ett antal nya byggnader. 1967 tog landstinget över regin. På området uppfördes ett stort centralvårdhem. Under 1970-talet hade den medicinska utvecklingen kommit dithän att det inte längre fanns något behov av ett epilepsisjukhus. Under 1980-talet minskades vårdplatserna drastiskt och 1991 köptes området av Vätterhem, endast ett äldreboende blev kvar vid sidan av alla skolor och verksamheter som finns i området.  Det s.k. Ceciliakapellet kom till genom en donation av fru Cecilia Willerding, en engelsk väninna till fru Ramsay, vilken blev förtjust i Vilhelmsro. Kapellet bär sitt namn efter henne.

Det uppfördes 1880-81 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. Samtidigt anlades en liten kyrkogård runt byggnaden. Invigningen av kapell och kyrkogård skedde först 1903 och för dess vård kom Jönköpings pastorat att svara. Ursprungligen begravdes de avlidna barnen under enkla träkors som nu är bortmultnade. Så småningom ersattes korsen även av små liggare.

Någon gång innan 1940 ersattes den ursprungliga trädkransen av kastanjer av en ny med bokar. 1963 restaurerades kapellet genom medicinalstyrelsen, varvid de ursprungligen bara tegelfasaderna vitslammades. Anläggningen skyddas genom Kulturminneslagen.

Läget

Hela området är cirka 30 hektar. Strandskydd råder längs hela Vätterkanten. Stadsdelen ligger knappt tre kilometer från centrum och resecentrum på den västra sedan av Vättern.

Hela området har utsikt över Vättern och man har även ögonkontakt med stadskärnan.